FW 2015-16 ‘Angles’

01 Txell Miras FW15-16 Juana Burga 02 Txell Miras FW15-16 Mariana Coldebella 03 Txell Miras FW15-16 Anastasia Ivanova 04 Txell Miras FW15-16 Julia Fuchs 05 Txell Miras FW15-16 Magda Laguinge 06 Txell Miras FW15-16 Zhenya 07 Txell Miras FW15-16 Kremi 08 Txell Miras FW15-16 Mariane Fassarella 09 Txell Miras FW15-16 Xiaomeng 10 Txell Miras FW15-16 Jessica Le Bleis 11 Txell Miras FW15-16 Anna Martynova 12 Txell Miras FW15-16 Anastasija Titko 14 Txell Miras FW15-16 Alyona Subbotina 15 Txell Miras FW15-16 Neus Bermejo 16 Txell Miras FW15-16 Carmen Ceclán 17 Txell Miras FW15-16 Anastasia Ivanova 18 Txell Miras FW15-16 Julia Fuchs 19 Txell Miras FW15-16 Mariana Coldebella 20 Txell Miras FW15-16 Zhenya 21 Txell Miras FW15-16 Magda Laguingue 22 Txell Miras FW15-16 Juana Burga 23 Txell Miras FW15-16 Kremi 24 Txell Miras FW15-16 Mariane Fassarella 25 Txell Miras FW15-16 Xiaomeng 26 Txell Miras FW15-16 Jessica Le Bleis 27 Txell Miras FW15-16 Anastasija Titko 28 Txell Miras FW15-16 Anna Martynova