FW 2016/17 ‘Conventual’

01 Txell_Miras_FW16 Marina Perez02 Txell_Miras_FW16 Anastasija Titko03 Txell_Miras_FW16 Carolina Thaler04 Txell_Miras_FW16 Zhenya Katava05 Txell_Miras_FW15 Mayka Merino06 Txell_Miras_FW16 Liu Xiu07 Txell_Miras_FW16 Deimante Misiunaite08 Txell_Miras_FW16 Marta Aguilar09 Txell_Miras_FW16 Martyna Budna10 Txell_Miras_FW16 Daiane Conterato11 Txell_Miras_FW16 Amanda Moreno12 Txell_Miras_FW16 Marta Ortiz13 Txell_Miras_FW16 Marina Perez14 Txell_Miras_FW16 Magdalena Jasek15 Txell_Miras_FW16 Magda Laguingue16 Txell_Miras_FW16 Alba Galocha17 Txell_Miras_FW16 Mar Gonzalez18 Txell_Miras_FW16 Anastasija Titko19 Txell_Miras_FW16 Mayka Merino20 Txell_Miras_FW16 Zhenya Katava21 Txell_Miras_FW16 Carolina Thaler22 Txell_Miras_FW16 Deimante23 Txell_Miras_FW16 Liu Xu24 Txell_Miras_FW16 Marta Aguilar25 Txell_Miras_FW16 Martyna Budna26 Txell_Miras_FW16 Daiane Conterato27 Txell_Miras_FW16 Amanda Moreno28 Txell_Miras_FW16 Marta Ortiz29 Txell_Miras_FW16 Magda Laguingue30 Txell_Miras_FW16 Magdalena Jasek31 Txell_Miras_FW16 Alba Galocha32 Txell_Miras_FW16 Mar Gonzalez